ஊர் திரும்பியவர், வேர் ஊன்றியவர்: தென்கிழக்காசியாவிலும் சிங்கப்பூரிலும் தமிழர்

Editor: Arun Mahizhnan & Nalina Gopal

Format: Print Book

ISBN: 9789811458200

  • SGD 42.80
    Unit price per 
Tax included.


தென்கிழக்காசியாவிலும்
சிங்கப்பூரிலும் தமிழர்
History of Tamils in Southeast Asia and Singapore

English Title:  Sojourners to Settlers: Tamils in Southeast Asia and Singapore
Language:  
Tamil
Number of Pages:  460
Format:  Hardcover
Imprint: Indian Heritage Centre & Institute of Policy Studies
Publication Date : 28 May 2021
Subject: History

 We Also Recommend